calli: hm... cười? nl: chỉ cười và cười r lại đến buon haizz..

Các câu hỏi liên quan