Calli: NGHIỆP hoặc Vẽ anime/semi/chibi/....? NL: Chừa cái tật xin trlhn nhé :)

Các câu hỏi liên quan