cần gấp ạ tìm cặp số nguyên x ,y thỏa mãn 6x2 + 5y2 - 5x + 5y - 2xy = -1

Các câu hỏi liên quan