Câu 1:

A.số chẵn lớn nhất có 6 chữ số

B.số lớn nhất có 5 chữ số chẵn khác nhau

C.số lẻ lớn nhất có 5 chữ số

D.số lớn nhất có 5 chữ số lẻ khác nhau

Các câu hỏi liên quan