Câu 1: Hai số 2160 và 2100 có bao nhiêu ước nguyên tố chung? Câu 2: Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB bằng độ dài cạnh hình vuông có chu vi 240dm. Độ dài cạnh BC gấp năm lần độ dài cạnh AB. Khi đó, chu vi của hình bình hành ABCD bằng bao nhiêu m? Câu 3: Tìm một giá trị của x để xx (gạch ngang trên đàu) là ước chung của 5566 và 1815. Câu 4: Tập hợp A = {2; 3; 7} là tập hợp gồm tất cả các ước nguyên tố của các số nào dưới đây? (chọn 2 đáp án) 126 210 42 60

Các câu hỏi liên quan