Câu 1: khối lượng riêng của một khối là gì? Nêu công thức,tên gọi các đại lượng, đơn vị kèm theo

Câu2: áp lực là gì,công thức tính áp lực, đơn vị.

Câu 3: đặc điểm áp suất chất lỏng chất khí

Câu 4 công thức tính áp suất trong lòng chất lỏng

Các câu hỏi liên quan