câu 1 Tìm x để phân số $\frac{1}{x^2+1}$ đạt giá trị lớn nhất Câu 2 tìm phân số để $\frac{-4}{(2x-3)^2+5}$ đạt giá trị nhỏ nhất Câu 3 P= $\frac{6n+5}{3n+2}$ (n N) để đạt giá trị nhỏ nhất

Các câu hỏi liên quan