Câu 1:Trình bày vị trí địa lý về bề mặt tự nhiên? Câu 2:Trình bày đặc điểm chung của địa hình Việt Nam? Câu 3:Trình bày phạm vi đặc điểm và hướng núi của các vùng núi ? Câu 4:Trình bày phạn vi,đặc điểm và hướng núi của các vùng núi? Câu 5: Trình bày thế mạnh và hạn chế của các vùng biển thềm lục địa Việt Nam? giúp mk vs nha mk cho 5sao nha!

Các câu hỏi liên quan