Câu 10: Giả sử, em đang ở vùng có nguy cơ xảy ra hiện tượng sóng thần. Em hãy đề xuất những giảipháp để giúp người dân trong khu vực này phòng tránh tác hại của sóng thần bằng một đoạn văn ngắn(khoảng 150 chữ)

Các câu hỏi liên quan