Câu 10. Trong mặt phẳng cho ba tia Ou, Ov, Ox . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. sd (Ou, Ov) = sd (Ou, Ox) + sd (Ox, Ov)+k2π, k = Z B. sd (Ou, Ov) = sd (Ou, Ov) + sd (Ox, Ou) + k2, k = Z. C. sd (Ou, Ov) = sd (Ov, Ox) + sd (Ox, Ou) + k2, k = Z. D. sd (Ou,Ov) = sd (Ov, Ox) + sd (Ou, Ox)+k2π, k Z.

Các câu hỏi liên quan