Câu `11`: Yếu tố tự nhiên nào sau đây có ảnh hưởng đến tính thời vụ trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta? A. Đất trồng. B. Nguồn nước. C. Khí hậu. D. Sinh vật. Câu `13`: Vùng trồng nhiều cây cà phê nhất nước ta là A. Trung du miền núi Bắc Bộ. B. Đồng bằng sông Hồng. C. Tây Nguyên. D. Đông Nam Bộ.

Các câu hỏi liên quan