Câu 12. Quốc lộ 5 chạy qua các tỉnh A. Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng. B. Hà Nội, Hà Tây, Hà Nam, Nam Định. C. Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng. D. Hà Nội, Thái Bình, Nam Định.

Các câu hỏi liên quan