Câu 12 viết số thập phân

A bốn lăm đơn vị, chín phần nghìn

B hai trăm ,hai đơn vị, bốn phần mười, bốn phần trăm, bốn phần nghìn

C hai nghìn không trăm hai mươi đơn vị ,sáu mươi bảy phần nghìn

D chín trăm chín mươi chín đơn vị ,bảy mươi hai phần trăm

E ba trăm, năm chục, sáu đơn vị ,chín phần mười,tám phần trăm

Các câu hỏi liên quan