Câu 2: Nước ta có nhiều dân tộc chung sống nên: A. cơ cấu dân số trẻ. B. mật độ dân số cao. C. dân số nước ta đông và tăng nhanh. D. nền văn hóa Việt Nam phong phú giàu bản sắc

Các câu hỏi liên quan