Câu 2: Việt Nam gia nhập tổ chức Asean vào thời gian nào? Khi gia nhập tổ chức ASEAN, Việt Nam gặp phải những thời cơ và thách thức gì?

Các câu hỏi liên quan