Câu 20. Mức độ thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại khác nhau là do

A. điều kiện lịch sử. B. giai cấp lãnh đạo.

C. động lực cách mạng. D. nhiệm vụ cách mạng.

Câu 21. Mục tiêu chung của cách cuộc cách mạng tư sản ở thế kỉ XVI- XVIII là gì?

A. Lật đổ chế đổ phong kiến, thực dân cùng tàn tích của nó.

B. Lật đổ xã hội nguyên thủy, cổ đại cùng tàn tích của nó.

C. Tạo điều kiện cho sự phát triển của chế độ phong kiến.

D. Mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa xã hộ

Câu 22. Từ thế kỉ XVIII đến cuối thế kỉ XIX gắn với

A. sự ra đời của thời kì chủ nghĩa tư bản độc quyền.

B. chủ nghĩa tư bản hiện đại hình thành và phát triển.

C. sự hình thành chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh.

D. chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới.i

Câu 23. Chủ nghĩa đế quốc là hệ quả trực tiếp của

A. chiến tranh xâm lược.

B. các cuộc chiến tranh thế giới.

C. xâm chiếm thị trường và thuộc địa các nước.

D. sự phát triển và mở rộng của chủ nghĩa tư bản.

Câu 24. Chủ nghĩa tư bản hiện đại

A. là giai đoạn CNTB phát triển tự do cạnh tranh.

B. là giai đoạn CNTB từ tự do cạnh tranh sang độc quyền.

C. là giai đoạn phát triển của CNTB từ đầu thế kì XX đến nay.

D. là giai đoạn phát triển của CNTB từ sau chiến tranh thế giới thứ II đến nay.

Câu 25. Chủ nghĩa tư bản hiện đại có biểu hiện tiêu biểu nào?

A. Có nguồn nguyên liệu và nhân công dồi dào.

B. Có khả năng giải quyết tốt tranh chấp, xung đột trên thế giới.

C. Có sự phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc giữa các nước tư bản.

D. Có sức sản xuất phát triển cao trên cơ sở thành tựu cách mạng KH-CN.

Câu 26. Sự kiện đánh dấu sự mở rộng của cuộc cách mạng tư sản bên ngoài Châu

Âu là

A. Cách mạng tư sản Anh.

B. Các mạng tư sản Pháp.

C. Cách mạng tư sản Hà Lan.

D. Chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ.

Câu 27. Đâu không phải là mục tiêu của các cuộc cách mạng tư sản?

A. Lật đổ chế độ phong kiến, thực dân cùng tàn tích của nó.

B. Tạo điều kiện cho sự phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

C. Thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản.

D. Mở ra thời đại mới: thời đại thắng lợi của chủ nghĩa xã hội

Câu 28. Nội dung nào phản ánh không đúng về nhiệm vụ dân chủ trong các cuộc

cách mạng tư sản?

A. Xóa bỏ chế độ phong kiến chuyên chế.

B. Xác lập nền dân chủ tư sản.

C. Đem lại quyền tự do chính trị, kinh tế cho người dân.4

D. Thống nhất thị trường, tạo thành quốc gia dân tộc.

BÀI 2

Câu 29. Sự kiện nào sau đây gắn liền với sự xác lập của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu và Bắc Mĩ cuối thế kỉ XIX?

A. Đấu tranh thống nhất Italia, cải cách nông nô ở Nga.

B. Chiến tranh giánh thuộc địa của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

C. Cách mạng tư sản Pháp, nội chiến ở Mĩ.

D. Cách mạng tư sản Anh, nội chiến ở Mĩ

Câu 30. Chủ nghĩa tư bản được chính thức xác lập ở châu Âu và Bắc Mĩ như thế nào?

A. Từ nửa sau thế kỉ XIX, nhiều cuộc cách mạng tư sản nổ ra và thắng lợi.

B. Từ nửa sau thế kỉ XIX, giai cấp tư sản giành thắng lợi, lên cầm quyền ở nhiều nước.

C. Chế độ phong kiến bị lật đổ hoàn toàn.

D. Giai cấp tư sản đã thắng thế hoàn toàn chế độ phong kiến.

Giúp mình mai thi rồi plsss:((

Các câu hỏi liên quan

Câu 64. Liên Xô là tên gọi tắt của

A. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.

B. Liên minh các đảng ở nước Nga.

C. Liên hiệp các nước xã hội chủ nghĩa Xô viết.

D. Phong trào liên kết toàn Xô viết.

Câu 65. Sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở châu Âu diễn ra vào khoảng thời

gian nào?

A. Đầu những năm 50 đến đầu những năm 60 của thế kỉ XX.

B. Giữa những năm 60 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX.

C. Cuối những năm 70 đến đầu những năm 80 của thế kỉ XX.

D. Cuối những năm 80 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX.

Câu 66: Năm 1922, Đại hội Xô viết toàn Liên bang đã thông qua

A. kế hoạch tổ chức Đại hội Xô viết toàn Nga.

B. sắc lệnh hòa bình rút nước Nga ra khỏi chiến tranh

C. danh sách Chính phủ dân chủ cộng hòa trên toàn nước Nga.

D. Tuyên ngôn thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết..

Câu 67 Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã

A. lật đổ được Chính phủ tư sản lâm thời.

B. lật đổ được chế độ quân chủ chuyên chế.

C. đưa nước Nga ra khỏi cuộc Chiến tranh thế giới.

D. giải phóng các dân tộc khỏi chế độ tư bản chủ nghĩa.

Câu 68. Trước cách mạng tháng Hai năm 1917, nước Nga theo thể chế chính trị

A. Quân chủ lập hiến. B. Dân chủ đại nghị.

C. Quân chủ chuyên chế. D. Chế độ Cộng hòa.

Câu 49. Đầu thế kỉ XX, ở nước Nga tồn tại nhiều mâu thuẫn xã hội, ngoại trừ mâu

thuẫn giữa

A. vô sản với tư sản.

B. nô với chế độ phong kiến.

C. nông dân với địa chủ phong kiến.

D. hơn 100 dân tộc Nga với chế độ Nga hoàng.

Câu 69. Hình ảnh nào sau đây xuất hiện trên Quốc huy đầu tiên của Liên Xô

(1923)?

A. Búa liềm. B. Mặt trăng. C. Lúa nước. D. Cành ô liu.

Câu 70. Năm 1924, Hiến pháp đầu tiên của Liên Xô đã

A. hoàn thành quá trình thành lập nhà nước.

B. kết thúc cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc.

C. thực hiện quyền bình đẳng, tự quyết của các dân tộc.

D. giải quyết vấn đề hòa bình cho nhân dân ruộng đất cho nông dân.

Câu 71. Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập trong bối

cảnh nào?

A. Các nước cộng hòa Xô viết phát triển không đồng đều về kinh tế.

B. Mâu thuẫn giữa các dân tộc Nga với chế độ Nga Hoàng gay gắt.

C. Các nước cộng hòa Xô Viết có sự thống nhất về chính sách phát triển.

D. Mâu thuẫn giữa nước Nga với các nước cộng hòa Xô viết gay gắt.

Câu 72: Khi mới thành lập, Liên Xô gồm 4 nước Cộng hoà Xô viết đầu tiên là:

A. Nga, U-crai-na, Ngoại Cáp-ca-dơ và Latvia.

B. Nga, Bê-lô-rút-xi-a, Ngoại Cáp-ca-dơ và Latvia.

C. Nga, Bê-lô-rút-xi-a, U-crai-na và Ngoại Cáp-ca-dơ.

D. Nga, Bê-lô-rút-xi-a, U-crai-na, Kazakhtan.

Câu 73. Tháng 12-1922, Đại hội lần thứ nhất của Xô viết toàn Liên bang quyết

định

A. thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.

B. nước Nga Xô viết rút khỏi chiến tranh thế giới.

C. lật đổ hoàn toàn chế độ Nga Hoàng Nicolai II.

D. thành lập chế độ quân chủ chuyên chế ở Nga.

Thông hểu

Câu 74 Việc thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết năm 1922 có

ý nghĩa quốc tế nào sau đây?

A. Tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa.

B. Đánh dấu chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới.

C. Đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chính phủ tư sản lâm thời.

D. Tạo nên sức mạnh tổng hợp để Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội

Giúp mình với mn ơiii