Câu 21: xác định hóa trị của các nguyên tố có trong hợp chất sau:cao4 ,ch4

Các câu hỏi liên quan