Câu 23: Trong hoạt động sản xuất, các dân tộc ít người thường có kinh nghiệm A. thâm canh cây lúa đạt đến trình độ cao. B. làm nghề thủ công đạt mức độ tinh xảo. C. trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, khoa học, kĩ thuật. D. trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi, nghề thủ công. Câu 24: Quốc lộ 1A kéo dài từ A. Lạng Sơn -> TP Hồ Chí Minh. B. Hà Nội -> Cà Mau. C. Hà Nội -> TP Hồ Chí Minh. D. Lạng Sơn -> Cà Mau.

Các câu hỏi liên quan