Câu 25: Đáp án nào sau đây không phải là mặt mạnh của nguồn lao động nước ta? A. Còn hạn chế về thể lực. B. Có nhiều kinh nghiệm sản xuất. C. Có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật. D. Chất lượng lao động đang được nâng cao.

Các câu hỏi liên quan