Câu 25: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Kiểu gen nào sau đây quy định kiểu hình thân xám, cánh cụt?

A. Ab //Ab

B.aB// aB

C. AB AB

D.aB //aB

Các câu hỏi liên quan