Câu 26: Loại hình GTVT hiện đại, thích hợp vận chuyển hành khách đường dài là A. đường hàng không. B. đường sắt. C. đường ô tô. D. đường biển. Câu 27: Quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra với A. tốc độ và trình độ cao. B. tốc độ cao nhưng trình độ thấp. C. tốc độ và trình độ thấp. D. tốc độ còn thấp nhưng trình độ cao.

Các câu hỏi liên quan