Câu 3:Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 15 cm, BC = 25 cm. a) Tính AC; AH; HB; HC. b) Qua B kẻ đường thẳng d vuông góc với BC. Gọi I là trung điểm AH, CI cắt đường thẳng d tại K.Tính AK; BK. c) Gọi E là điểm đối xứng H qua A;BỊ cắt AC tại F .Chứng minh rằng tam giác EHC và tam giác BHI đồng dạng; I là trực tâm tam giác EBC.

Các câu hỏi liên quan