Câu 31: Để bỏ lọc dữ liệu trên một cột, đánh dấu chọn hộp kiểm tra cạnh từ gì? A. Copy B. Data C. Sort D. Select All Câu 32: Excel sắp xếp dữ liệu theo dạng gì? A. Dạng ngang hoặc cột B. Dạng chéo C. Dạng ngang D. Dạng cột Câu 33: Nháy chuột vào biểu tượng Filter trong nhóm lệnh nào? A. Data B. Sort C. Sort & Filter D. Home Câu 34: Dữ liệu được sắp xếp ở dạng nào? A. Dạng văn bản, dạng số B. Dạng hình ảnh C. Dạng âm thanh, dạng văn bản D. Dạng số, dạng hình ảnh Câu 35: Để lọc dữ liệu thì bước 2 ta chọn dải lệnh nào trên bảng chọn chức năng? A. Home B. Insert C. Copy D. Data

Các câu hỏi liên quan