Câu 32: Nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất đang hoạt động ở nước ta hiện nay là A. Thác Bà. B. Hòa Bình. C. Sơn La. D. Yaly. Câu 33: Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về ngành công nghiệp trọng điểm? A. Có thế mạnh lâu dài. B. Đóng góp ít trong cơ cấu thu nhập quốc dân. C. Mang lại hiệu quả kinh tế cao. D. Tác động đến các ngành khác.

Các câu hỏi liên quan