Câu 35 : Ngành nào sau đây không thuộc nhóm các ngành dịch vụ? A. Du lịch B. Giao thông vận tải C. Sản xuất hàng tiêu dùng D. Ngoại thương

Các câu hỏi liên quan