Câu 36: Sự phân bố của dịch vụ phụ thuộc nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là A. địa hình. B. sự phân bố công nghiệp C. sự phân bố dân cư. D. khí hậu. Câu 37: Hoạt động dịch vụ tập trung ở thành phố lớn và thị xã nhiều hơn ở khu vực nông thôn do A. dân cư tập trung đông và kinh tế phát triển hơn khu vực nông thôn B. giao thông vận tải phát triển hơn C. thu nhập bình quân đầu người cao hơn D. có nhiều chợ hơn.

Các câu hỏi liên quan