Câu 36: Ví dụ nào dưới đây ta cần sử dụng biểu đồ tròn? A. So sánh số lượng học sinh xếp loại học lực tốt, khá giữa các lớp với nhau B. Biểu diễn số bạn xếp loại học lực tốt của lớp em qua các năm C. Biểu diễn tỉ lệ xếp loại học lực của lớp D. Biểu diễn sự gia tăng dân số của Việt Nam trong 10 năm. Câu 37: Tình huống nào dưới đây cần sử dụng biểu đồ? A. Khái niệm và chức năng của máy tính B. Thể hiện lượng mưa ở Hà Nội trong năm 2022 C. Đặc trưng của máy tính D. Khai thác thông tin trên Internet. Câu 38: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: .. thích hợp khi so sánh dữ liệu nói chung. A. Biểu đồ hình tròn B. Biểu đồ kép C. Biểu đồ cột D. Biểu đồ đường Câu 39: Điền từ thích hợp vào chỗ trống . được dùng để biểu diễn các dữ liệu thay đổi theo thời gian và rất hữu tích để xác định xu hướng tăng hay giảm của dữ liệu. A. Biểu đồ hình tròn B. Biểu đồ kép C. Biểu đồ cột D. Biểu đồ đường Câu 40: Tác dụng của việc lựa chọn dạng biểu đồ hợp lí? A. Nhanh chóng thu thập dữ liệu hiệu quả B. Giúp hình ảnh sinh động phù hợp với bài hơn C. Tạo nên hiệu quả tốt trong việc trực quan hóa dữ liệu D. Dễ so sánh dữ liệu

Các câu hỏi liên quan