Câu 4: Nêu những nét chính về cuộc đấu tranh của nhân dân châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai? Hiện nay, nhân dân châu Phi đang gặp phải những khó khăn gì trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước?

Các câu hỏi liên quan