Câu 5. Cơ cấu ngành kinh tế trong cơ cấu GDP nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng: A. Tăng tỉ trọng ngành dịch vụ, tăng tỉ trọng ngành nông -lâm - ngư nghiệp. B. Tăng tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, giảm tỉ trọng ngành nông- lâm - ngư nghiệp. C. Giảm tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp và giảm tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng. D. Giảm tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, giảm tỉ trọng ngành dịch vụ.

Các câu hỏi liên quan