Câu 5: Đánh giá nào sau đây không phải là khó khăn của dân số đông đối với sự phát triển kinh tế- xã hội ở nước ta? A. Giải quyết việc làm cho số người bước vào độ tuổi lao động. B. Đảm bảo đủ lực lượng lao động để phát triển kinh tế- xã hội. C. Nhu cầu lớn về giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho người dân. D. Nhu cầu lớn về vấn đề lương thực, nhà ở, an ninh môi trường.

Các câu hỏi liên quan