Câu 6. Hãy xếp các sinh vật: san hô, hải quỳ, thân lỗ, trùng giày, mèo, cá chép, ếch, chim sẻ, rắn vào nhóm phù hợp trong bảng sau:

Tiêu hoá nội bào:

Tiêu hoá ngoại bào:

Vừa tiêu hoá nội bào, vừa tiêu hoá ngoại bào:

Các câu hỏi liên quan