Câu 6. Tổng số hạt cơ bản của nguyên tử Mglà 36. Biết trong hạt nhân nguyên tử Mg có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. a. Xác định số khối của Mg. b. Viết cấu hình electron của nguyên tử Mg và biểu diễn cấu hình electron của Mg theo ô orbital. c. Cho 12 gam Mg tác dụng với V lít khí oxi, sau phản ứng thu được rắn A. Cho toàn bộ rắn A tác dụng vừa đủ với V1 ml dung dịch HCl 2M thì thu được 2,24 lít khí ở đktc. Biết các khi đo ở điều kiện tiêu chuẩn. a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. b. Tính V, V1?

Các câu hỏi liên quan