Câu 7. (2đ) Có 5 tế bào sinh dưỡng của 1 loài sinh vật đều nguyên phân 4 lần và đã sử dụng của môi trường nội bào nguyên liêu tương đương 600 NST. Hãy xác định: a. Số tế bào con được tạo thành và số NST có trong các tế bào con. b. Tên của loài

Các câu hỏi liên quan