Câu 7 là Địa hình nước ta mang tính chất "nhiệt đới ẩm gió mùa, có sự phân hoá" và chịu sự tác động của con người

Các câu hỏi liên quan