Câu 8. Ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm gồm các phân ngành chính: (1) Chế biến sản phẩm trồng trọt (2) Chế biến sản phẩm chăn nuôi. (3) Chế biến thủy sản (4) Chế biến mây, tre đan xuất khẩu A: (1), (2), (4) B: (1), (3), (4) C: (1), (2), (3) D: (2), (3), (4)

Các câu hỏi liên quan