Câu 9: Cho hai giống cà chua thân cao giao phấn với nhau thu được F1 150 cây thân cao: 32 cây thân thấp . Xác định kiểu gen và kiểu hình của F1, biết thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp và chiều cao thân chỉ do một nhân tố di truyền quy định. Viết sơ đồ lai.

Các câu hỏi liên quan