Câu 9. Khi nhân một số thập phân với 39, một học sinh đã đặt nhầm các tích riêng thẳng cột nên tìm ra kết quả là 259,2. Tích đúng là : Câu 10. Nối các phép tính với kết quả của phép tính đó Câu 11. Tính : Câu 12. Tính bằng cách thuận tiện nhất. a) 12,5 x 35,4 x 0,8 : 0,1 b) 102,3 : 0,25 : 40 + 98,3 : 1,25 : 8 . . . Bài 13. Tìm y a) 0,4 : y = 1,6 - 0,5 : y b) y : 3,1 = 1,47 ( dư 0,013)

Các câu hỏi liên quan