Câu 9: Một đột biến điểm làm biến đổi bộ ba 3'TAX5' trên một mạch của alen ban đầu thành bộ ba 3'TGX5' của alen đột biến. Theo lí thuyết, số liên kết hiđrô của alen đột biến thay đổi như thế nào so với alen ban đầu?

A. Giảm đi 1

B. Tăng thêm 1.

C. Tăng thêm 2

D. Không thay đổi.

Các câu hỏi liên quan