Câu 9: Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất cả nước là A. Trung du miền núi Bắc bộ. B. Đồng bằng sông Hồng. C. Tây Nguyên. D. Đồng bằng sông Cửu Long. Câu 10: Hai khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất nước ta hiện nay là A. Trung du miền núi Bắc bộ và Đông Nam Bộ. B. Đồng bằng sông Hồng và Tây Nguyên . C. Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ. D. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long .

Các câu hỏi liên quan