Câu tục ngữ nào dưới đây khuyên chúng ta phải biết yêu thương mọi người?

Các câu hỏi liên quan