Câu1:cần bao nhiêu chữ số để đánh số báo danh của 1200 thí sinh dự thi?

Câu 2:tìm một số có hai chữ số biết rằng số đó gấp 4 lần tổng hai chữ số của nó.

Câu 3:tìm một số tự nhiên có hai chữ số,biết rắng số đó gấp 6 lần tổng các chữ số của nó

Các câu hỏi liên quan