CD hcn = 500m, CR hcn=300m dt=?

Các câu hỏi liên quan