Chị mình hỏi câu này với

Các câu hỏi liên quan

Vua Quang Trung lại truyền lấy sáu chục tâms ván, cứ ghép liền 3 tấm làm một bức, bên ngoài lấy rom đập nước phủ kín, tất cả là hai mươi bức. Đoạn kén hạng lính khỏe. mạnh, cứ mười người khênh một bức, lưng dất đạo ngăn, hai mươi người khác đều cầm binh giới theo sau, dàn thành hình chữ nhất, vua Quang Trung cưỡi voi đi đốc thúc, mở sáng ngày mùng 5 tiến sát đồn Ngọc Hồi, Quân Thanh nổ súng bắn ra, chẳng trúng người nào cả. Nhân có gió bắc, quân Thanh bèn dùng ông phun khói lửa ra, khói tỏa mù trời, cách gang tấc không thấy gì, hỏng làm quân Nam rối loạn. Không ngờ trong chốc lát trời bỗng trở gió nam, thành ra quân Thanh lại tự làm hại mình. Khi gươm giáo của hai bên đã chạm nhau thì quãng ván xuống đất, ai này cầm dao ngăn Vua Quang Trung liền gấp rút sai đội khiêng văn vừa chém bừa, những người cầm binh khí theo sau cùng nhất tề xông tới mà đánh. che vừa xông thăng lên trước. Quân Thanh chống không nổi, bỏ chạy tán loạn, giày xéo lên nhau mà chết. Quân Tây Sơn thừa thể chém giết lung tung, thấy nằm đầy đồng, máu chảy thành suối, quân Thanh đại bại. Câu 1. Đoạn trích trên trích trong tác phẩm nào? Tác Câu 2. Nêu nội dung chính của đoạn trích trên (0.75 điểm) (Trích Ngữ văn 9, tập 1, NXBGD) giả là ai?(0.5 điểm) Câu 3. Xác định phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích. (0.25 điểm) Câu 4. Từ chạy trong câu sau được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển ? Quân Thanh chống không nổi, bỏ chạy tán loạn, giày xéo lên nhau mà chết. (0.5 điểm) Câu 5. Tìm từ đồng nghĩa với từ giày xéo (0.5 điểm) Câu 6. Qua đoạn trích trên em có nhận xét gì về hình ảnh vua Quang Trung? (viết từ 2 đến 3 câu) (5 điểm) câu 2. nêu nội dung chính của đoạn trích trên câu3. Xác định PTBD được sử dụng trong đoạn trích câu 4. từ "chạy" trong câu sau được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển. "Quân Thanh chống không nổi, bỏ chạy tán loạn, giày xéo lên nhau mà chết" câu 5. tìm từ đồng nghĩa với từ "giày xéo"