Chi tiết " đánh năm roi" trong truyện Sự tích bưởi năm roi có ý nghĩa gì ?

Các câu hỏi liên quan