Chim thằng chài có ngày mắc bẫy

Em cho anh hay anh hãy tránh xa

Mẹ cha không thể chịu hòa

Em đâu dám cãm để mà theo anh

-Xác định từ ngữ hình ảnh,biện pháp tu từ

Các câu hỏi liên quan