Cho 1 gen A có trình tự Nu trên 1 mạch là m1- A-T-A-X-T-A-X-T-G-X-T-A-T a) Viết trình tự mạch còn lại của gen b) mARN đươc sao mã từ mạch 2 của gen. Hãy viết mARN c) tính số liên kết hidro và chiều dài của gen

Các câu hỏi liên quan