Cho 1 số thập phân nếu dịch dau phẩy của số đó sang bên trái 2 chữ số ta được số mới tổng của số mới và số cũ là 1,818 tìm số đã cho

Các câu hỏi liên quan