Cho 11,1555 l khí SO2 tác dụng với dung dịch BA(OH)2 dư a) tính khối lượng chất sản phẩm b) tính khối lượng của BA(OH)2 đã dùng

Các câu hỏi liên quan