Cho 13,44(l) n2 (đktc) + H2 ->?(g) NH3 (H=25%)

Các câu hỏi liên quan