cho 16g Mg và FeO tác dụng với 800ml đ H2SO4 loãng thì thu được 9916ml khí H2 thoát ra ở đkc a tính k/lg mỗi chất trong hh ban đầu b tính Cm H2SO4 đã dùng

Các câu hỏi liên quan